Informace

Zde naleznete všechny nezbytné informace ohledně možností adopce i přijetí psů do mé péče a další povinné legislativní údaje jako je provozní řád a ochrana osobních údajů. Žádné vstupní nebo adopční poplatky nepožaduji, mám ovšem (na základě zkušeností) zvýšené nároky na následné osvojení psů. Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím stranám a jsou řádně zabezpečeny. Vstup pro veřejnost je dovolen pouze po předchozí domluvě.


Podmínky přijetí

 • přijetí psů do mé péče nepodléhá platbě žádného vstupního poplatku, základní kritéria pro předání jsou vypsána níže
 • psy přijímám do péče pouze v případě volné kapacity a to po předchozí domluvě, výjimku lze učinit pouze v naléhavých případech
 • věnuji se hlavně psům zanedbaným, týraným, odebraným z nevhodných podmínek a/nebo pro účely dočasné péče
 • k sobě do trvalé péče si přebírám převážně nekastrované psy velkých a obřích plemen a zejména pak ty s poruchami chování
 • primárně se snažím původním majitelům pomoci s nápravou nežádoucího chování psů tak, aby psi mohli zůstat tam kde jsou
 • ve většině případů psy převzaté do své péče od přímých majitelů po jejich nutné socializaci zpět do původního prostředí nevracím


Podmínky osvojení

 • osvojení psů je možné pouze na základě podpisu adopční smlouvy, základní kritéria pro osvojení jsou vypsána níže
 • adoptovat psa umožním pouze plnoleté a svéprávné osobě starší 18 let, která se prokáže platným občanským průkazem
 • psy nevydávám právnickým osobám a fyzickým osobám přihlášeným na MÚ, mimo území ČR a/nebo bydlícím na základě nájemní smlouvy
 • psi nejsou určeni k další reprodukci, k hlídání objektů a/nebo k trvalému pobytu na zahradě, dvorku nebo v kotci
 • psy je možné adoptovat výhradně sám za sebe a pouze po nezbytné předkontrole prostředí, ve kterém bude pes nadále žít
 • žádného psa nevydám osobě bez předchozích chovatelských zkušeností a bez alespoň základních znalostí v oboru etologie psů
 • psa lze adoptovat pouze po předchozí dohodě (psa je nutné na tuto změnu připravit) a po několika "seznamovacích" návštěvách
 • pokud má pes žít v domácnosti s jiným psem a/nebo dětmi, určitě je přiveďte na návštěvu s sebou - se seznámením pomohu
 • počítejte prosím s návaznými kontrolními návštěvami, vyhrazuji si právo psa okamžitě odebrat pokud bude prostředí nevyhovující
 • adopční poplatek se neplatí, zároveň si ale vyhrazuji právo kteréhokoliv zájemce o adopci odmítnout, a to bez udání důvodu


Provozní řád

 • zde naleznete provozní řád mého domácího útočiště, který stanovuje jeho organizaci a podmínky provozu
Základní ustanovení

Provozní řád soukromého domácího útočiště pro psy "Pejskoviště" je směrnicí stanovující organizaci a podmínky jeho provozu.

Útočiště je provozováno na adrese Na Obci 77, 284 01  Malín (dále již jen jako "Provozovna").

Vlastníkem a provozovatelem Provozovny, a zároveň ošetřovatelem v Provozovně je Vojtěch Mejstřík žijící se všemi umístěnými psy pouze v sídle Provozovny (dále již jen jako "Ošetřovatel").

V Provozovně jsou umístěným psům zajištěny základní životní a sociální potřeby, a poskytnuta nezbytná veterinární péče.

Tento provozní řád je při změnách aktualizován.

Význam Provozovny

Provozovna slouží k poskytnutí domácího azylu psům zanedbaným, týraným, odebraným z nevhodných podmínek a/nebo pro účely dočasné péče, a to převážně nekastrovaným psům velkých a obřích plemen a zejména pak těch s poruchami chování.

Ve snaze o co možná nejvyšší šanci na následné umístění psů do nových domovů Provozovna těmto psům zajišťuje nezbytnou socializaci, výchovu a výcvik v domácím rodinném prostředí.

Provozovna se řídí §494 občanského zákoníku, podle něhož je při nakládání se zvířaty nutné mít na paměti, že zvíře má zvláštní význam a hodnotu jakožto smyslů nadaný živý tvor. Živé zvíře není věc a ustanovení právního řádu o věcech se na živé zvíře aplikují jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

Funkce Provozovny

 • dočasné i trvalé umístění opuštěných a nechtěných psů
 • protokolární převzetí a evidence umístěných psů
 • zajišťování základních životních a sociálních potřeb umístěným psům
 • poskytnutí nezbytné veterinární péče umístěným psům
 • převod psů do vlastnictví fyzických osob


Vstup do Provozovny

Do prostor a na pozemek Provozovny mohou vstupovat:
 • vlastník Provozovny a jím určení lidé
 • kontrolní orgány dle zvláštních předpisů
 • vstup pro veřejnost je dovolen pouze po předchozí domluvě
 • ke psům smí veřejnost přistupovat pouze pod dohledem Ošetřovatele
 • vstup do prostor a na pozemek Provozovny je pouze na vlastní nebezpečí
 • snaha o fyzický kontakt se psy bez přítomnosti Ošetřovatele je přísně zakázána


Provozní doba

Vstup na pozemek a do prostor Provozovny je možný pouze po předchozí domluvě.

Opatření nutná pro provoz

Provozovna dodržuje zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní normy, a je provozována tak, aby neohrožovala okolní prostředí v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.

Při kontaktu se psy je nutné zachovat klid a rozvahu, a postupovat v souladu s povahou a chováním psa.
Před zahájením jakéhokoliv kontaktu musí být pes nejprve upozorněn klidným hlasem.
K ležícímu zvířeti s výjimkou zvířete nemocného nebo zraněného se nesmí přistupovat.

Hygiena Provozovny

Mechanická očista a dezinfekce Provozovny, stejně jako všech použitých nástrojů se provádí minimálně jedenkrát denně (nevyžadují-li to okolnosti jinak). Mechanická očista a dezinfekce nádob na krmení probíhá okamžitě po ukončení krmení kdy je psu nádoba odebrána. Mechanická očista a dezinfekce nádob na vodu probíhá jedenkrát denně. Celkový úklid a chemická dezinfence všech prostor Provozovny se provádí jedenkrát týdně. Při výskytu nemoci, případně vnějších a/nebo vnitřních parazitů určí režim čištění a intervaly dezinfekcí veterinární lékař. Průběžně je sledován zdravotní stav všech umístěných psů, a veškeré změny zdravotního stavu psů se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. Péče o srst a drápy psů umístěných v Provozovně provádí Ošetřovatel dle potřeby.

Nakládání s odpady

Biologické odpady vzniklé při odstraňování exkrementů a zbytků krmiv jsou ukládány na kompostovacím místě.
Kadávery zvířat jsou umisťovány do k tomu určené nádoby a odváženy specializovanými firmami k odborné likvidaci.

Protinákazová opatření

Nově přijatí psi se umísťují do karantény na dobu nezbytně nutnou, kterou určí veterinární lékař.

V průběhu karantény bude u nově přijatých psů provedeno:
 • vstupní klinické vyšetření
 • zbavení vnějších cizopasníků
 • zbavení vnitřních parazitů (tzv. odčervení)
 • očipování a/nebo (pře)registrace čipu na Ošetřovatele
 • vakcinace proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekční hepatitidě
 • v obobí mezi 3. a 11. měsícem jsou psi vybaveni antiparazitními obojky


Příprava a skladování krmiva, krmení

Suché krmivo se skladuje na vyhrazeném suchém místě chráněném před slunečním svitem, pronikáním hmyzu a škodlivých hlodavců.
Krmná dávka a intervaly krmení musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu psa - pro nemocné a mladé psy určí veterinární lékař režim krmení individuálně. Pitná voda se psům doplňuje dle potřeby tak, aby jim byla vždy k dispozici čerstvá.

Umístění psa

Psa do Provozovny může umístit fyzická nebo právnická osoba, která je průkazně majitelem psa, a to pouze po předchozí domluvě.
Každé zvíře je po přijetí umístěno po dobu nezbytně nutnou v karanténě, a je mu poskytnuto ošetření veterinárním lékařem.

Předávání psů

Zájemcům o adopci psů umístěných v Provozovně poskytuje Ošetřovatel všechny jemu dostupné informace týkající se těchto psů (tj. zejména zdravotní stav, specifické vlastnosti a povahu psů) a o možnostech předání těchto psů do vlastnictví.

V zájmu další budoucnosti psů Ošetřovatel zjišťuje, jaké životní podmínky může zájemce zvířeti nabídnout a zda se tyto podmínky slučují s charakterem zvířete a jeho životními a sociálními potřebami. Ošetřovatel si vyhrazuje právo na předkontrolu prostředí, ve kterém bude pes nadále umístěn - toto je upraveno podmínkami Adopční smlouvy.

V případě, že Ošetřovatel nemůže zájemci žádného vhodného psa nabídnout, nemusí být zájemci žádný pes vydán.
Ošetřovatel si tímto zároveň vyhrazuje právo odmítnout kteréhokoliv zájemce o osvojení psa, a to bez nutnosti udání důvodu.

Vydání psa zájemcům o jeho vlastnictví lze provést jen v případě, že byl pes po schválení veterinárním lékařem vyřazen z karantény, a zároveň že podmínky budoucího umístění psa jsou na základě povinné předkontroly těchto podmínek z pohledu Ošetřovatele vyhovující.

U psů svěřených do vlastnictví fyzických osob má Ošetřovatel právo vykonávat kontroly jejich chovu, tj. způsob zajištění péče o jejich životní pohodu, sociální potřeby, krmný režim a řádný zdravotní stav. Právo této kontroly je upraveno podmínkami Adopční smlouvy.


Zpracování osobních údajů

 • níže naleznete podrobnosti o splnění zákonné povinnosti o ochraně osobních údajů
Na základě textu Ustanovení 60 a následné Preambule, a dále oddílu 2 článků 12, 13 a 14 nařízení Evropského Parlamentu a Rady číslo 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále již jen jako "GDPR") Vám tímto správce osobních údajů - Vojtěch Mejstřík (dále již jen jako "Správce") poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů.

Vymezení základních pojmů

Osobním údajem se rozumí taková informace, na základě které lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat a to jak použitím jedné informace, tak i jejich kombinací. V praxi se jedná například o jméno a příjmení, číslo OP, datum narození, adresy trvalého a fyzického bydliště, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Za subjekt osobních údajů je považován ten, o jehož osobní údaje se jedná. Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování údajů a také za toto zpracování zodpovídá. Správce může spravovat osobní údaje sám anebo pověřit tímto úkonem jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak označujeme za zpracovatele osobních údajů. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoli nakládání s osobními údaji, zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování či jejich likvidace.

Účel zpracování osobních údajů

Každé zpracování Vašich údajů má svůj legální či legitimní účel. Údaje zpracovávám vždy pouze v tom rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro dosažení účelu zpracování:
 • u osob předávajících psy trvale do mé péče zpracovávám jméno, příjmení, číslo OP, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem uchování nezbytné evidence o původu psa a následném kontaktu o aktuálním stavu chovu psa
 • u osob, které přebírají psy z mé péče do svého vlastnictví zpracovávám jméno, příjmení, číslo OP, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem komunikace o aktuálním stavu chovu psa, případně osobních kontrol adoptovaných psů
 • u osob pohybujících se v prostrách, na pozemku a v nejbližším okolí Provozovny je zpracovávána jejich podoba a pohyb ve formě audio-vizuálního záznamu z kamerového systému, a to za účelem zabezpečení prostor Provozovny, bezpečnosti Ošetřovatele i osob s oprávněním vstupu do prostor Provozovny a zejména pak za účelem bezpečnosti psů umístěných v Provozovně

Komu jsou osobní údaje zpřístupněny

Správce zpracovává údaje výhradně pro své interní potřeby v souladu s výše uvedenými účely a neposkytuje Vaše údaje žádným třetím stranám. Toto platí vždy, až na výjimky případů zcizení nebo pokusů o zcizení majetku Ošetřovatele, neoprávněného vniknutí na pozemek nebo do prostor Provozovny, napadení nebo pokusů o napadení nebo ublížení na zdraví Ošetrovateli, osobám s oprávněním vstupu a/nebo psům umístěným v Provozovně, porušení Provozního řádu nebo porušení smluvních podmínek upravených Adopční smlouvou, kdy je nutné předat Vaše osobní údaje správním orgánům, kontrolním orgánům a/nebo orgánům činném v trestním řízení.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje Správce zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. Jakékoli zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (likvidaci).

Respektuji práva subjektů údajů

V souladu s GDPR má každý subjekt údajů právo požádat správce osobních údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že budete chtít získat přístup ke svým osobním údajům, můžete se na Správce obrátit pomocí e-mailu . Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat o vysvětlení či provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření. Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoli kontaktovat pověřence nebo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Správce osobních údajů je oprávněn shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu a době nezbytně nutné pro naplnění stanoveného účelu. Dále je Správce povinen zabezpečit, aby osobní údaje nemohly být zneužity a aby k nim neměly přístup třetí osoby. O osobních údajích je zachovávána mlčenlivost. Všechny osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje jsou povinny zachovávat mlčenlivost a dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

Řádně plním povinnost k ochraně osobních údajů

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 727/27
170 00  Praha 7